Ga naar hoofdinhoud
Irish Cob Society Nederland - ICS NL

Fokprogramma zoals goedgekeurd door het RVO 6 maart 2019

1. Naam van de organisatie

De naam van de vereniging is Irish Cob Society Nederland, of ICS Nederland.
De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11052202.

2. Fokdoel

Irish Cob Society Nederland voert de Irish Cob Partbred als dochterstamboek van het moederstamboek Horse Sport Ireland met als doel het in stand houden van een populatie Irish Cob gerelateerde dieren om eventueel toekomstige inteeltproblemen het hoofd te kunnen bieden

3. Naam van het ras

De naam van het paarden / ponyras is Irish Cob Partbred.

4. Gedetailleerde eigenschappen van de Irish Cob Partbred

De gedetailleerde eigenschappen van de Irish Cob Partbred zijn beschreven in de Irish Cob Partbred rasstandaard, zie bijlage

5. Geografisch gebied

Irish Cob Society Nederland houdt keuringen, registreert Irish Cob Partbreds en geeft stamboekpaspoorten uit in de volgende landen:
Nederland, België, , Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Polen, Tsjechië

6. Identificatie van fokdieren

a. Fokdieren worden geïdentificeerd

  1. Aan de hand van de transponder (microchip),
  2. Aan de hand van het bij het paard getoonde paardenpaspoort (schets en microchip)
    Registratie in de stamboekdatabase vindt plaats met een uniek stamboeknummer
    van het formaat 528023 yyyy vvvvv waarin yyyy het jaartal van registratie is,
    en vvvvv een uniek volgnummer

b. Controlesysteem

Alle paarden die worden aangeboden als ouder van een nakomeling of die verschijnen op een keuring of ander ICS-NL evenement worden geïdentificeerd aan de hand van het paspoort en de in het dier aanwezige transponder.

7. Controle van afstamming

Irish Cob Society Nederland vermeldt uitsluitend ouders in een paspoort als deze met behulp van DNA in een laboratorium zijn geverifieerd. De hiervoor noodzakelijke haren moeten door een dierenarts of door een vertegenwoordiger van ICS-NL zijn getrokken.

8. Selectie- en fokdoelstellingen

Er is geen specifieke fokrichting. De fokkerij kan zich richten op het fokken van bijvoorbeeld een sterke rustige pony, maar ook combinaties van Irish Cobs met grote paardenrassen komen voor met de bedoeling een Drumhorse (groot bont paukenpaard zoals het Engelse leger deze inzet) te fokken.
Een Irish Cob Partbred moet beschikken over een goede gezondheid en een prettig handelbaar karakter. Dieren die zich op keuringen of evenementen agressief of onhandelbaar gedragen worden geweigerd.

9. Prestatieonderzoek

Prestatieonderzoek vindt plaats op keuringen waar gekwalificeerde keurmeesters dieren beoordelen volgens een puntensysteem dat gerelateerd is aan de beschrijvende tekst van de rasstandaard voor de Irish Cob Partbred.
Daarnaast kunnen deelnemers aan keuringen door middel van een rij- of menproef aantonen dat hun paard / pony ook presteert als gebruiksdier.
Irish Cob Partbreds s die het best presteren op een keuring ontvangen de titel “dagkampioen”.
Aan de hand van het puntenstelsel krijgt het deelnemende dier een eerste, tweede of derde premie. Een herhaalde eerste premie levert de titel “STER” op.
Een Irish Cob die drie of meer nakomelingen heeft geproduceerd die volgens het scoreformulier van een keuring op volwassen leeftijd een eerste premie hebben behaald mag de titel “Preferent” voeren.
De genoemde titels worden in de database, op de hengstenpagina’s, in het paspoort van zijn of haar toekomstige nakomelingen en op de Online Stambomen vermeld.
a. Wijze van gegevens verzamelen
Het te keuren dier wordt na inlevering van het paardenpaspoort en identificatie voorgesteld
aan de keuringscommissie die in onderling overleg punten toekent aan de verschillende eigenschappen
en onderdelen van het dier.
De toegekende punten worden geregistreerd op een daartoe ontwikkeld scoreformulier met carbonless doordruk.
b. Registratie, validatie en communicatie van gegevens
Aan het einde van de keuringsdag ontvangt de voorbrenger of eigenaar het paardenpaspoort terug
waarin de behaalde score is bijgeschreven, met de doordruk van het door de keurmeester(s)
ondertekende scoreformulier.
c. Toepassing van de gegevensverzameling in het kader van selectiedoelstellingen
De publicatie van de behaalde scores met foto’s van de dieren en het online tonen van alle
afstammingen en nakomelingen van hengsten en merries op de ICS-NL “Online Stambomen”
geeft merriehouders de gelegenheid een passende hengst voor hun fokkerij te selecteren.
Tevens kunnen leden bij het ICS-NL kantoor opvragen welke andere paarden in de ICS-NL populatie een significante genetische familierelatie hebben met het hunne zodat inteelt kan worden voorkomen of minstens beperkt.

10. Kunstmatige inseminatie

Voor het weergeven van ouders in de identiteitspapieren van nakomelingen ontstaan uit kunstmatige inseminatie gelden de zelfde regels als bij natuurlijke dekking: aan de hand van het DNA van de nakomeling en dat van de ouders wordt vastgesteld of de beweerde ouders ook werkelijk de ouders zijn alvorens een paardenpaspoort of certificaat wordt uitgegeven.

11. Genetische evaluatie

Is niet van toepassing

12. De indeling van het stamboek

Hoofdsectie

– HB1: Afstammelingen van een hengst die op een ICS keuring is toegelaten tot de fokkerij van Irish Cob Partbreds of Irish Cobs en een als Irish Cob Partbred geregistreerde moeder die een Premie heeft behaald op een premiekeuring.
– HB2: afstammelingen van paarden / pony’s waarvan minimaal één ouder als Irish Cob- of Irish Cob Partbred is geregistreerd.

Nevensectie (Basis Register)

Paarden van onbekende of halfbekende afstamming die via een rastoelatingskeuring tot het Irish Cob Partbred stamboek zijn toegelaten of die geboren zijn uit een Irish Cob) Partbred en een onbekende andere ouder en die voldoende Irish Cob Partbred kenmerken tonen, te besluiten door een ICS-NL keurmeester.

Primering

Premiekeuringen zijn toegankelijk voor geregistreerde Irish Cob Partbreds van 2 jaar (als geboortedatum van alle paarden wordt 1 januari van het geboortejaar aangehouden) en ouder, voor hengsten 3 jaar en ouder.
De eigenaar van het te keuren paard moet lid zijn van ICS Nederland of aangesloten bij een van de buitenlandse afdelingen van ICS Nederland.

Premies

Premies worden toegekend op basis van het aantal punten dat een Irish Cob Partbred op een premiekeuring van ICS Nederland behaalt.
Geen premie: onder 128 punten (afgeraden voor de fokkerij van Irish Cobs)
3de premie: 128 t/m 137 punten
2de premie: 138 t/m 145 punten
1ste premie: 146 t/m 160 punten
Hengsten die voor één of meer onderdelen 7 of lager scoren worden niet geprimeerd en zijn afgekeurd voor de dekdienst.
Ook veulens (jonger dan 2 jaar) kunnen worden geprimeerd, veulenpremies tellen echter niet mee voor promotie naar een ander register of voor het verkrijgen van een Preferent predicaat van de ouders.

Tevens worden geen hengsten tot keuringen toegelaten en dus tot de dekdienst:
– die bij een ander stamboek om veterinaire redenen zijn geweigerd
– die PSSM1 variant n/p1 of p1/p1 hebben.
– die niet over een gezondheidsverklaring beschikken waaruit blijk dat zij
geen veterinaire gebreken hebben.
Hengsten die een derde premie behalen zijn toegelaten tot de dekdienst. Deze hengsten moeten in het jaar dat ze vijf jaar worden opnieuw gekeurd worden. Hengsten die vijf jaar of ouder zijn met een derde premie blijven toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs Partbreds

13. Aantallen fokdieren en fokkers

Alle geregistreerde Irish Cobs kunnen, door kruising met paarden en pony’s van andere rassen, gebruikt worden voor het fokken van Irish Cob Partbreds.
ICS Nederland is actief in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje, Tsjechië en de USA

Fokkers wordt afgeraden met dieren te fokken die samen een inteeltpercentage hebben dat groter is dan 12.
Tevens worden, om de erfelijke afwijking PSSM1 terug te dringen, sinds 2012 uitsluitend hengsten tot de fokkerij toegelaten die PSSM1-vrij zijn.

14. Zoötechnische certificaten

ICS Nederland geeft paardenpaspoorten uit en, bij importpaarden met een geldig paspoort, een “certificaat van inschrijving in het ICS Nederland stamboek”.

15. Uitvoering van het fokprogramma

Beschrijving van medewerkers.
Het stamboekkantoor wordt geleid door stamboekvoerder, een persoon die teven paspoortconsulent is. Incidenteel worden tijdelijke medewerkers ingezet.
Opleiding wordt verzorgd door deze stamboekvoerder.
Tevens is een persoon met automatiseringservaring in / bij het kantoor aanwezig.
Nieuwe keurmeesters worden opgeleid door de stamboekvoerder, tevens hoofdkeurmeester. Na voldoende praktische training en keuringen onder toezicht worden aspirant-keurmeesters aan de ledenvergadering voorgesteld. De ledenvergadering, voor een groot deel Irish Cob fokkers, bepaalt of het tot praktische inzet komt.
Faciliteiten en apparatuur
ICS Nederland beschikt over een kantoornetwerk met verschillende computers en een centrale database die op de kantoorcomputers of met aangepaste laptops ook via het openbare Internet bereikt kan worden.
Elke paspoortconsulent (er zijn er vier) heeft zijn/haar eigen transponderlezer. Op keuringen is altijd een reserve transponderlezer aanwezig als mede een meetstok om de schofthoogte van de paarden te meten. Alle paarden op keuringen worden gefotografeerd, de foto’s worden op het ICS kantoor gearchiveerd en in de paspoorten opgenomen.
Bij keuringen is altijd een laptop aanwezig om bij onverwachte situaties de database te kunnen raadplegen.
Kantoor, keuring- en ICT Activiteiten worden niet uitbesteed maar in eigen beheer uitgevoerd.

Bijlage: rasstandaard voor de Irish Cob Partbred

Algemene Verschijningsvorm (met belijning, skelet en beweging)

De Irish Cob Partbred is een krachtige verschijning waarbij de invloed van de Irish Cob voorouders nog zichtbaar moet zijn.
Bij beoordeling wordt rekening gehouden met de doelstelling van de fokker die Irish Cobs mengt met een ander ras met een bepaald doel.

Belijning

Het hoofd dat fier rechtop gedragen moet worden staat op een correct gebogen en stevig aangezette nek
De rug moet kort en recht zijn en glooiend oplopen naar een stevig gespierde croup. De ruggengraat en de heupbeenderen mogen niet zichtbaar zijn. De croup is tamelijk hoog en overvloedig met goed gevormde bespiering, de bovenkant van de achterhand is uitzonderlijk goed bespierd, breed en stevig.
De bovenkant van de croup niet te abrupt aflopen naar de staart; dit geeft een hoge, goed aangezette staart en draagt bij aan ronde welgevormde achterhand.

Skelet

Irish Cobs Partbreds worden, afhankelijk van de bottenbouw, onderverdeeld in Medium of Zwaar.

Hoogte

Er is geen maximale of minimale hoogte bepaald voor een Irish Cob Partbred.

Beweging

Een Irish Cob Partbred moet goed kunnen bewegen; enige extra knieactie is toegestaan voor dieren die zijn gefokt om mee te mennen.

Temperament

De Irish Cob Partbred heeft een rustige en gewillige aard, met een vriendelijke houding ten opzichte van mensen en andere dieren.

Hoofd

Moet in harmonie zijn met de rest van het paard

Mond

Moet een correct gebit hebben.

Oren

Moeten goed gevormd zijn.

Nek

Moet in harmonie zijn met de rest van het paard

Schoft

Moet niet te veel uitsteken en moet zijn ingebed in veel spieren en vlees.

Borst

Moet krachtig zijn, welbespierd en niet te breed of te smal.

Rug

Moet kort zijn, recht, goed bespierd en ontwikkeld en schuin oplopen in de richting van de croup.

Achterhand en achterbenen

De achterhand moet goed ontwikkeld zijn, met ronde vormen, breed en krachtig gebouwd.
De achterbenen moeten stevig van bot en goed bespierd zijn.

Middenhand

Het paard mag niet te lang zijn, met tonvormig aangezette ribben.

Voorbenen

Moeten krachtig zijn en niet te kort en niet te lang. De onderarm moet lang genoeg zijn, wel bespierd en stevig van bot.

(Voor)knieën en hakken

Moeten in goede verhouding staan tot de rest van het paard

Kogelgewrichten

Moeten in goede verhouding staan tot de andere gewrichten wat betreft kracht, afmetingen en bouw.

Koten

Moeten voldoende botmassa hebben en niet te lang zijn (te weke of te steile koten zijn een minpunt).

Hoeven

Goed gebouwd, harmonisch en groot genoeg om zonder probleem het gewicht van het paard te kunnen dragen.

Beenbeharing – bevedering (sokken)

Is een karakteristieke en decoratieve eigenschap van het ras de Irish Cob, bij Irish Cob Partbreds wordt ook minstens minimale beenbeharing verwacht.

Manen en staart

Moeten overvloedig zijn en tot een behoorlijke lengte groeien.

Beweging en Actie

In draf is een tamelijk overdreven hoge frontactie vanuit zowel de schouders als het voorbeen wenselijk om de voor de Irish Cob Partbred typische beweging laten zien. Deze actie wordt ook wel “step” genoemd en geeft een wat opgerichte houding waardoor ook de zwaardere paarden een indruk van lichtheid in de beweging geven.
De algemene beweging en actie van een Irish Cob Partbred moet vlak zijn met een rechte en actieve ruime stap.

Het Voorbrengen

Bij het showen aan de hand moeten de manen, staart en sokken zo natuurlijk mogelijk zijn. Echter vlechten of trimmen is toegestaan.
Bij wedstrijden onder het zadel en in het tuig blijven manen, staart en sokken vrij en natuurlijk.

Kleurenstandaard Voor Irish Cobs Partbreds

Irish Cob Partbreds kunnen éénkleurig, zwartbont of anders gekleurd bont zijn zoals hieronder beschreven.
Zwartbont (piebald): Zwart met witte aftekeningen.
Andersgekleurd bont (skewbald): Iedere andere effen kleur met witte aftekeningen inclusief grijs en roan.
Albino is niet gewenst en wordt uitgesloten van de fokkerij

Percentage Wit bij de Bonte Irish Cob Partbreds

De hoeveelheid wit bij een bonte Irish Cob Partbred wordt geschat en uitgedrukt als een percentage van het hele lichaamsoppervlak met uitzondering van witte vlekken op hoofd, benen, buik/onderkant, manen en staart.
Afhankelijk van het percentage wit wordt aan de de kleurtypering de term “Flashed” (tot en met 50% wit) of “Overlaid” (meer dan 50% wit) toegevoegd.
Flashed: De witte aftekeningen lijken onderbrekingen van de basiskleur en vormen “vlekken” en een zeker contrast. Plekjes, vlekjes of rozetten van de basiskleur in de witte vlekgedeeltes kunnen de contrastwerking verminderen.
Overlaid: Deze beschrijving wordt gebruikt wanneer de witte aftekeningen overheersen en de schijn wordt gewekt dat de basis kleur “ligt op” het witte lichaam. Plekjes, vlekjes en rozetten van de basis kleur kunnen de verschijning van “Overlaid” dieren versterken en geven kans op een grotere verscheidenheid van aantrekkelijke kleurpatronen.