Ga naar hoofdinhoud
Irish Cob Society Nederland - ICS NL

Fokprogramma zoals goedgekeurd door het RVO 6 maart 2019

1. Naam van de organisatie

De naam van de vereniging is Irish Cob Society Nederland, of ICS Nederland.
De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11052202.

2. Fokdoel

Irish Cob Society Nederland wil het paarden/ponyras Irish Cob als dochterstamboek van het moederstamboek Horse Sport Ireland in stand houden.

3. Naam van het ras

De naam van het paarden / ponyras is Irish Cob, in Groot Brittannië soms aangeduid als Gypsy Cob of Traditional Cob.

4. Gedetailleerde eigenschappen van de Irish Cob

De gedetailleerde eigenschappen van de Irish Cob zijn beschreven in de Irish Cob rasstandaard, zie bijlage.

5. Geografisch gebied

Irish Cob Society Nederland houdt keuringen, registreert Irish Cobs en geeft stamboekpaspoorten uit in de volgende landen:
Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië. Polen. Spanje, Tsjechië, USA

6. Identificatie van fokdieren

a. Fokdieren worden geïdentificeerd

  1. Aan de hand van de transponder (microchip),
  2. Aan de hand van het bij het paard getoonde paardenpaspoort (schets en microchip)
    Registratie in het stamboek vindt plaats met een uniek stamboeknummer van het formaat 528023 yyyy vvvvv waarin yyyy het jaartal van registratie is, en vvvvv een uniek volgnummer.

b. Controlesysteem

Alle paarden die worden aangeboden als ouder van een nakomeling of die verschijnen op een keuring of ander ICS-NL evenement worden geïdentificeerd aan de hand van het paspoort waarbij aan de hand van de transponder (microchip) wordt nagegaan of het paspoort bij dit dier hoort.

7. Controle van afstamming

Irish Cob Society Nederland vermeldt uitsluitend ouders in een paspoort als deze met behulp van DNA in een laboratorium zijn geverifieerd. De hiervoor noodzakelijke haren moeten door een dierenarts of door een vertegenwoordiger van Irish Cob Society Nederland zijn getrokken.

8. Selectie- en fokdoelstellingen

Fokdoelstelling is Irish Cobs te fokken met een goede gezondheid die voldoen aan de door het moederstamboek vastgestelde rasstandaard (vertaling in bijlage) en die prettig en werkwillig in de omgang zijn. Dieren die zich op keuringen of evenementen agressief of onhandelbaar gedragen worden afgekeurd voor de fokkerij.

9. Prestatieonderzoek

Prestatieonderzoek vindt plaats op keuringen waar gekwalificeerde keurmeesters dieren beoordelen volgens een puntensysteem dat gerelateerd is aan de beschrijvende tekst van de rasstandaard voor de Irish Cob.
Daarnaast kunnen deelnemers aan keuringen door middel van een rij- of menproef aantonen dat hun paard / pony ook presteert als gebruiksdier.
Irish Cobs die het best presteren op een keuring ontvangen de titel “dagkampioen”.
Aan de hand van het puntenstelsel krijgt het deelnemende dier een eerste, tweede of derde premie. Een herhaalde eerste premie levert de titel “STER” op.
Een Irish Cob die drie of meer nakomelingen heeft geproduceerd die volgens het scoreformulier van een keuring op volwassen leeftijd een eerste premie hebben behaald mag de titel “Preferent” voeren.
De genoemde titels worden in de database, op de hengstenpagina’s, in het paspoort van zijn of haar toekomstige nakomelingen en op de Online Stambomen vermeld.

a. Wijze van gegevens verzamelen

Het te keuren dier wordt na identificatie voorgesteld aan de keuringscommissie die in onderling overleg punten toekent aan de verschillende eigenschappen en onderdelen van het dier. De toegekende punten en eventuele opmerkingen worden geregistreerd op een scoreformulier met doordruk.

b. Registratie, validatie en communicatie van gegevens

Aan het einde van de keuringsdag ontvangt de voorbrenger of eigenaar het paardenpaspoort terug waarin de behaalde score is bijgeschreven, met de doordruk van het door de keurmeester(s) ondertekende scoreformulier.
De behaalde scores uit het scoreformulier worden overgenomen in de ICS-NL database en daar bewaard; het getekende scoreformulier wordt gearchiveerd.
Binnen 3 werkdagen na de keuringsdag worden de totaalscores gepubliceerd op de website ICS-Nederland.com, tevens worden deze gepubliceerd in het verenigingsblad Cobstukken.

c. Toepassing van de gegevensverzameling in het kader van selectiedoelstellingen

De publicatie van de behaalde scores met foto’s van de dieren en het online tonen van alle afstammingen en nakomelingen van hengsten en merries op de ICS-NL “Online Stambomen* geeft merriehouders de gelegenheid een passende hengst voor hun fokkerij te selecteren.
Tevens kunnen leden bij het ICS-NL kantoor opvragen welke andere paarden in de ICS-NL populatie een significante genetische familierelatie hebben met het hunne zodat inteelt kan worden voorkomen of minstens beperkt.
Ook de PSSM1 status (onbekend, n/n, n/p1 of p1/p1) wordt in online publicaties vermeld.

10. Kunstmatige inseminatie

Voor het weergeven van ouders in de identiteitspapieren van nakomelingen ontstaan uit kunstmatige inseminatie gelden de zelfde regels als bij natuurlijke dekking: aan de hand van het DNA van de nakomeling en dat van de ouders wordt vastgesteld of de beweerde ouders ook werkelijk de ouders zijn alvorens een paardenpaspoort of certificaat wordt uitgegeven.

11. Genetische evaluatie

Dit is niet van toepassing

12. De indeling van het stamboek

Hoofdsectie

– HB1 A: Traditional Cob afstammelingen van een geprimeerde hengst die is goedgekeurd of toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder die een Premie heeft behaald op een premiekeuring
– HB1 B: afstammelingen van een geprimeerde hengst die is goedgekeurd of toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder
– HB2 A: afstammelingen van een niet-geprimeerde Irish Cob hengst en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder die een Premie heeft behaald op een premiekeuring
– HB2 B: Hoofdboek 2: afstammelingen van een niet-geprimeerde Irish Cob hengst en een in het Irish Cob stamboek geregistreerde moeder.

Nevensectie (Basis Register)

Paarden van onbekende of halfbekende afstamming die via een rastoelatingskeuring, (premiekeuringsformulier, minimaal 3e premie of opname bij thuiskeuring met combinatieformulier zonder premie) tot het stamboek zijn toegelaten of die geboren zijn uit een Irish Cob en een onbekende andere ouder en als veulen voldoende Irish Cob kenmerken toonde.

Primering

Premiekeuringen zijn toegankelijk voor geregistreerde Irish Cobs van 2 jaar (als geboortedatum van alle paarden wordt 1 januari van het geboortejaar aangehouden) en ouder, voor hengsten 2 jaar en ouder.
De eigenaar van het te keuren paard moet lid zijn van ICS Nederland of aangesloten bij een van de buitenlandse afdelingen van ICS Nederland.

Premies

Premies worden toegekend op basis van het aantal punten dat een Irish Cob op een premiekeuring van ICS Nederland behaalt.
Geen premie: onder 128 punten (afgeraden voor de fokkerij van Irish Cobs)
3de premie: 128 t/m 137 punten
2de premie: 138 t/m 145 punten
1ste premie: 146 t/m 160 punten
Voor een eerste premie moet een Cob tevens minimaal 9 punten hebben voor de onderdelen gedrag en Irish Cob type, hengsten ook voor de beenbeharing.
Hengsten die voor één of meer onderdelen 7 of lager scoren worden niet geprimeerd en zijn dus afgekeurd voor de dekdienst.
Ook veulens (jonger dan 2 jaar) kunnen worden geprimeerd, veulenpremies tellen echter niet mee voor promotie naar een ander register of voor het verkrijgen van een Preferent predicaat van de ouders.

Tevens worden niet toegelaten tot hengstenpremiekeuringen en dus tot de dekdienst:
– Hengsten die bij een ander stamboek om veterinaire redenen zijn geweigerd voor de dekdienst
– Hengsten met PSSM1 variant n/p1 of p1/p1
– Hengsten die niet voorzien zijn van een door een dierenarts opgestelde recente gezond-
heidsverklaring waaruit blijkt dat zij geen veterinaire onvolkomenheden hebben.
Hengsten die een derde premie behalen tijdens een hengstenpremiekeuring zijn toegelaten tot de dekdienst. Deze hengsten moeten in het jaar dat ze vijf jaar worden opnieuw gekeurd worden. Hengsten die vijf jaar of ouder zijn met een derde premie blijven toegelaten tot de fokkerij van Irish Cobs.
Nakomelingen van deze hengsten kunnen geen aanspraak maken op de toevoeging “Traditional Cob” zolang bij herkeuring geen tweede of eerste premie wordt behaald.

13. Aantallen fokdieren en fokkers

Het aantal ingeschreven dieren in het stamboek bedraagt op 1 september 2023: 16.500.
In 2017 werden 242 veulens geboren uit 106 verschillende vaders. De trend is constant ten opzichte van voorgaande jaren.
Er zijn ons vijf inseminaties bekend. Bij Irish Cobs wordt natuurlijke dekking geprefereerd.
In 2017 werden 327 veulens in het stamboek geboren, gedeeltelijk uit import merries waarbij de vader niet bekend is. Dit is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.
Er zijn ca. 280 actieve fokkers, er zijn 648 actieve leden. Dit is ongeveer gelijk aan de voorgaande jaren.

Fokkers wordt afgeraden met dieren te fokken die samen een inteeltpercentage hebben dat groter is dan 12%.
Tevens worden, om de erfelijke afwijking PSSM1 terug te dringen, sinds 2012 uitsluitend hengsten tot de hengstenkeuring toegelaten die PSSM1-vrij zijn. Nakomelingen van deze niet-gekeurde hengsten en Irish Cob merries worden geregistreerd in het HB2 register zoals beschreven bij punt 12 Hoofdsectie.

14. Zoötechnische certificaten

ICS Nederland geeft paardenpaspoorten uit en, bij importpaarden met een geldig paspoort, een “certificaat van inschrijving in het ICS Nederland stamboek”.

15. Uitvoering van het fokprogramma

Beschrijving van medewerkers

Het stamboekkantoor wordt geleid door een persoon die teven paspoortconsulent is. Incidenteel worden tijdelijke medewerkers ingezet.
Opleiding wordt verzorgd door deze stamboekvoerder.
Tevens is een persoon met automatiseringservaring in / bij het kantoor aanwezig.

Nieuwe keurmeesters worden opgeleid door de stamboekvoerder, tevens hoofdkeurmeester. Na voldoende praktische training en keuringen onder toezicht worden aspirant-keurmeesters aan de ledenvergadering voorgesteld. De ledenvergadering, voor een groot deel Irish Cob fokkers, bepaalt of het tot praktische inzet komt.

Faciliteiten en apparatuur

ICS Nederland beschikt over een kantoornetwerk met verschillende computers en een centrale database die op de kantoorcomputers en, met aangepaste laptops, ook via het openbare internet bereikt kan worden.
Elke paspoortconsulent (er zijn er vier) heeft zijn/haar eigen transponderlezer. Op keuringen is altijd een reserve transponderlezer aanwezig als mede een meetstok om de schofthoogte van de paarden te meten. Alle paarden op keuringen worden gefotografeerd, de foto’s worden op het ICS kantoor gearchiveerd en in de paspoorten opgenomen.
Bij keuringen is altijd een laptop aanwezig om bij onverwachte situaties de database te kunnen raadplegen.

Kantoor, keurings en ICT Activiteiten worden niet uitbesteed maar in eigen beheer uitgevoerd.