Ga naar hoofdinhoud
Irish Cob Society Nederland - ICS NL

Fokprogramma Shire Horse

1. Naam van de organisatie
De naam van de vereniging is Irish Cob Society Nederland, of ICS Nederland.
De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

2. Fokdoel
Irish Cob Society Nederland wil het paardenras
Shire Horse in stand houden naar de criteria aangegeven door het moederstamboek de Shire Horse Society (SHS) in Engeland.

3. Naam van het ras
De naam van het paardenras is
Shire Horse, ook aangeduid als Shire.

4. Gedetailleerde eigenschappen van de Shire
De gedetailleerde eigenschappen van de
Shire zijn beschreven in de Shire Horse rasstandaard.
Deze is toegevoegd als bijlage.

5. Geografisch gebied
Irish Cob Society Nederland registreert
Shires en geeft stamboekpaspoorten uit in Nederland en in andere landen waar de Europese Regelgeving dit toestaat.

6. Identificatie van fokdieren

6a. Fokdieren worden geïdentificeerd:
1. Aan de hand van de transponder (microchip),
2. Aan de hand van het bij het paard getoonde paardenpaspoort (schets en microchip)
Registratie in het stamboek vindt plaats met een uniek stamboeknummer
als in de registratie van de SHS in Engeland; het uitgegeven UELN (Uniek Europees LevensNummer) is van het formaat 5280xx yy vvvvvvv waarin xx het door de overheid uitgegeven stamboeknummer is, yy de laatste 2 cijfers van het jaartal van registratie, en vvvvvvv een uniek volgnummer.

6b. Controlesysteem
Alle paarden die worden aangeboden als ouder van een nakomeling of die verschijnen op een keuring of ander
Shire evenement worden geïdentificeerd aan de hand van het paspoort waarbij aan de hand van de transponder (microchip) wordt nagegaan of het getoonde paspoort bij dit paard hoort.

7. Controle van afstamming
Irish Cob Society Nederland vermeldt uitsluitend ouders in een
Shire paspoort als deze met behulp van DNA in een laboratorium zijn geverifieerd. De hiervoor noodzakelijke haren moeten door een dierenarts of door een vertegenwoordiger van Irish Cob Society Nederland zijn getrokken.
Alle geregistreerde en vermelde afstamming van geïmporteerde of in het werkgebied van Irish Cob Society Nederland geboren dieren wordt ter controle en vastlegging doorgegeven aan de Shire Horse Society in Engeland.

8. Selectie- en fokdoelstellingen
Fokdoelstelling is
Shires te fokken met een goede gezondheid die voldoen aan de door het de Shire Horse Society UK vastgestelde rasstandaard en die prettig en werkwillig in de omgang zijn.
Dieren die zich op keuringen of evenementen agressief of onhandelbaar gedragen worden afgekeurd voor de fokkerij.

9. Prestatieonderzoek
Prestatieonderzoek vindt plaats op keuringen waar gekwalificeerde keurmeesters
de dieren beoordelen volgens het door de Shire Horse Society UK vastgestelde protocol.

9a. Wijze van gegevens verzamelen
Het te keuren dier wordt na identificatie voorgesteld aan de keuringscommissie die in onderling overleg een plaatsing vaststelt aan de hand van de verschillende eigenschappen en onderdelen van het dier.

9b. Registratie, validatie en communicatie van gegevens
De behaalde plaatsing wordt overgenomen in de database en daar bewaard. Behaalde resultaten worden gepubliceerd in het clubblad en op de web site van de Nederlandse Shire Horse Society.

9c. Toepassing van de gegevensverzameling in het kader van selectiedoelstellingen
In samenwerking met de Nederlandse Shire Horse Society worden scores en resultaten van beoordelingen gepubliceerd, dit geeft merriehouders de gelegenheid een passende hengst voor hun fokkerij te selecteren.

10 Kunstmatige inseminatie
Voor het weergeven van ouders in de identiteitspapieren van nakomelingen ontstaan uit kunstmatige inseminatie gelden de zelfde regels als bij natuurlijke dekking: aan de hand van het DNA van de nakomeling en dat van de ouders wordt vastgesteld of de beweerde ouders ook werkelijk de ouders zijn alvorens een paardenpaspoort of certificaat wordt uitgegeven.

11 Genetische evaluatie

Dit is niet van toepassing

12 De indeling van het stamboek

Zie bijlage Stamboekindeling

13. Aantallen fokdieren en fokkers
Het aantal
in Nederland ingeschreven dieren in het stamboek bedraagt ca. 400.
Er zijn ca. 40 actieve fokkers.

14. Zoötechnische certificaten
Voor Shires die naar een ander (buitenlands) stamboek overgaan alsmede bij kunstmatige inseminaties kan een zoötechnisch certificaat worden geproduceerd conform de Europese richtlijn EEC 2016/1012.

15. Uitvoering van het fokprogramma
Beschrijving van medewerkers.
Het stamboekkantoor wordt geleid door een persoon die teven paspoortconsulent is. Incidenteel worden tijdelijke medewerkers ingezet.
Tevens is een persoon met automatiseringservaring in / bij het kantoor aanwezig.

De fokkersvereniging “Nederlandse Shire Horse Society” is als lid ingeschreven bij ICS Nederland en verzorgt de opleiding en inzet van keurmeesters in samenwerking met het moederstamboek, de Shire Horse Society in Engeland.
Keuringen worden georganiseerd en uitgevoerd door de Nederlandse Shire Horse Society.

Faciliteiten en apparatuur
ICS Nederland beschikt over een kantoornetwerk met verschillende computers en een centrale database die op de kantoorcomputers en, met aangepaste laptops, ook via het openbare internet bereikt kan worden.
Elke paspoortconsulent (er zijn er vier) heeft zijn/haar eigen transponderlezer.
Op keuringen is altijd een reserve transponderlezer aanwezig als mede een meetstok om de schofthoogte van de paarden te meten.
Kantoor- en ICT Activiteiten worden door ICS Nederland uitgevoerd.

 

Bijlage: Stamboekindeling

(vertaald van het moederstamboek Shire Horse Society UK))


MERRIE of MERRIE-VEULEN
(vol stamboek): vrouwelijk – meestal
veulen, soms ouder bij late registratie

Vader is geregistreerd in het SHS stamboek en door de SHS gecertificeerd en toegelaten tot de fokkerij.
Moeder is als merrie geregistreerd in het SHS stamboek.
Dekbewijs en geboortebericht op het SHS kantoor aanwezig,
Afstamming is geverifieerd met DNA.


GEREGISTREERDE JONGE HENGST
(vol stamboek): mannelijk – meestal veulen, soms jaarling of ouder bij late registratie

Vader is geregistreerd in het SHS stamboek en door de SHS gecertificeerd en toegelaten tot de fokkerij.
Moeder is als merrie geregistreerd in het SHS stamboek.
Dekbewijs en geboortebericht op het SHS kantoor aanwezig,
Afstamming is geverifieerd met DNA. Kan vanaf de leeftijd van 2 jaar worden voorgesteld voor toelating tot de dekdienst.

DEKHENGST mannelijke Shire die op een SHS hengstenbeoordeling is toegelaten tot de dekdienst.

Geregistreerde jonge hengsten waarvan de SHS hengsten toelatings commissie heeft vastgesteld dat zij aan de criteria voor dekhengst voldoen. Verificatie van de afstamming moet gedaan zijn.
Eerste keuring gebruikelijk op 2 of 3 jaar, soms ouder maar dit wordt niet aanbevolen. Jonge hengsten moeten zowel veterinair als rastypisch worden beoordeeld en goed bevonden. De eerste goedkeuring vervalt op 31 december van het vierde levensjaar.
Tweede beoordeling op de leeftijd van 5 jaar, soms later onder bepaalde omstandigheden. Hengsten moeten zowel veterinair als rastypisch worden beoordeeld en goed bevonden, goedkeuring geldt levenslang. Als niet-gekeurde hengsten worden gebruikt in de fokkerij kunnen hun veulens uitsluitend worden geregistreerd in het non-breeding (niet voor de fok) register van het stamboek.


GRADE A REGISTER
alleen merries, meestal veulens, soms jaarling of ouder bij late registratie.

Vader is geregistreerd in het SHS stamboek en door de SHS gecertificeerd en toegelaten tot de fokkerij.
Moeder is een ongeregistreerde merrie type Shire.
Dekbewijs en geboortebericht op het SHS kantoor aanwezig,
Vaderschap is geverifieerd met DNA.


GRADE B REGISTER
alleen merries, meestal veulens, soms jaarling of ouder bij late registratie.

Vader is geregistreerd in het SHS stamboek en door de SHS gecertificeerd en toegelaten tot de fokkerij.
Moeder is een Grade A Shire of geregistreerde Clydesdale.
(door Clydesdale Horse Society bevestigd of met registratie certificaat van alternatief Clyde boek)
Afstamming is geverifieerd met DNA.


NON-BREEDING REGISTER
Ruinen en mannelijke dieren met de oudercombinaties als in Grades A en B en andere dieren die niet volledig aan de stamboek reglementen voldoen

Afstammingscontrole met DNA niet gevraagd tenzij de merrie door meerdere hengsten is gedekt, of de eigenaar verificatie vraagt.
Voor ruinen die kwalificeren voor het Shire Horse Of The Year kampioenschap is verificatie van de afstamming verplicht vóór de finale. (komt zelden voor buiten de UK) De meeste Non-Breeding Registraties zijn herintredingen van eerder geregistreerde ruinen of hengsten die gecastreerd zijn.
Stamboekveulens worden soms geregistreerd als Non-Breeding als eigenaars ze niet als fokmateriaal beschouwen of als jaarling willen laten castreren.
Non-Breeding hengsten kunnen niet tot de dekdienst worden toegelaten zonder toestemming van de Shire Horse Society Editing commissie.