Ga naar hoofdinhoud
Irish Cob Society Nederland - ICS NL

Registratie van buitenlandse paspoorten uitgegeven door andere lidstaten bij import

Wordt een paard uit een andere lidstaat geïmporteerd dan moet het paard door een PPI (Paspoort uitgevende Instelling) in Nederland worden geregistreerd met een importmelding ICS-Nederland is zo’n PPI.
Dit moet binnen 30 dagen nadat het paard is ingevoerd geregistreerd worden bij RVO.

De PPI ontvangt van een houder een aanvraag om de gegevens van een bestaand paspoort in de administratie vast te leggen.
Als paarden tijdelijk (niet langer dan 90 dagen) in Nederland verblijven in verband met wedstrijden of fokkerij-activiteiten hoeft dit niet.

  • Een aanvraag moet ingediend worden via het betreffende webformulier en vergezeld gaan van een kopie van de pagina’s met naam, levensnummer, chipnummer en slachtstatus uit het betreffende paspoort en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de houder.
  • De PPI controleert of het buitenlandse paspoort voldoet aan de huidige EU eisen. Voldoet het paspoort niet of zijn er twijfels over het paspoort dan moet het echte paspoort worden opgestuurd naar de PPI. Deze kan dan aangevuld worden zodat het wel voldoet of, als dit niet kan, ingenomen worden en ongeldig gemaakt worden. Er moet dan een nieuw paspoort afgegeven worden waarbij het paard uitgesloten wordt voor menselijke consumptie. Het paard houdt het oorspronkelijke levensnummer en de gegevens uit het oude paspoort worden overgenomen in het nieuwe paspoort.
  • Gekeken wordt of het paard is uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie. Deze uitsluiting wordt toegevoegd in de databank. De uitsluiting staat in het paspoort. Als de uitsluiting niet is ingevuld in het paspoort dan moet er altijd gecheckt worden bij de oorspronkelijke paspoort uitgevende instantie in het buitenland of het paard al uitgesloten is voor de slacht, dit als extra controle. De communicatie met het buitenland moet kunnen worden aangetoond. De PPI is verantwoordelijk voor de goede registratie.
  • Controleer of de aanvraag binnen 30 dagen na uitgifte van het paspoort plaatsvindt of binnen 30 dagen na invoer van het paard, als dit paard in Nederland verblijft.
    Zo nee, wijs de aanvrager er dan op dat de vereiste termijn verstreken is, stel de RVO hiervan op de hoogte door een mail te sturen met de gegevens naar IenRpaard@RVO.nl en registreer de gegevens die in het paspoort staan.
  • Controleer of er een TRACES nummer is. Bij verplaatsing binnen de EU is er bijna altijd een TRACES-certificaat nodig en buiten de EU een exportcertificaat. Bij importmeldingen is het vastleggen van het TRACES nummer verplicht, dit is het nummer van het gezondheidscertificaat. Vraag hier dus altijd naar. De NVWA controleert hierop.

Als het paard is geïmporteerd dan moeten de identificatiegegevens met een importmelding binnen 15 dagen naar de centrale databank van RVO gestuurd worden, volgens de “werkinstructie centrale databank I&R paard” (bijlage 8) in dit protocol.